درباره ما

جوانه بهاری مان در آبان پاییزی سال ۱۳۹۹ رویید تا طرحی نو در تجربه سفر و گردشگری براندازیم ، اندیشه مان برای شما   نیک دیدن گوشه کنار دنیا و تجربه زیبایی های جهانمان بود و هست ، در این راه شکوهمند از یارانی نیک سرشت و کاردان بهره می بریم که هر یک در کنار شما همراه و پشتیبان هستند .
 از آن آبان فرخنده تاکنون دیری نپایید تا راه پیشرفت خود را به پهنای جهان مجازی نیل دهیم و اکنون مفتخریم که از آغاز راه زیبای تجربه گردشگری و سفرتان تا پایان آن همراه و کنار شما باشیم ، هر چند دوستی و مهرمان پایان نخواهد داشت و انگیزه و دلیلی خواهد بود برای تجربه ای دیگر و همراهی دوباره.
در اندیشه و نگاه ما رضایت مندی شما برای ما سرمایه ای معنوی و انگیزه ایست برای بهتر شدن و بهتر ماندن ، سلیقه های متفاوت را ارزش و ارج می نهیم و پیشنهادات شما را راهکار خود برای نیل به توفیقات روز افزون می دانیم ، آفرین ها داریم بر شما که هر یک تان ، نه یک مشتری صرف بلکه همکار و همیار ما هستید .

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS