تور تفلیس ویژه فروردین

برای رزرو تور تفلیس از دزفول می‌توانید از طریق سایت تورجور اقدام کنید.

شروع قیمت از : 12.680.000
جاذبه های سفر :


STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
126,800,000 ریال
143,600,000 ریال
126,800,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
128,000,000 ریال
146,000,000 ریال
126,800,000 ریال
105,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
129,200,000 ریال
148,400,000 ریال
126,800,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
129,200,000 ریال
148,400,000 ریال
126,800,000 ریال
105,000,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
129,200,000 ریال
148,400,000 ریال
126,800,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
130,400,000 ریال
150,800,000 ریال
122,000,000 ریال
105,000,000 ریال
ATU
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
135,200,000 ریال
160,400,000 ریال
134,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
147,200,000 ریال
184,400,000 ریال
134,000,000 ریال
105,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
147,200,000 ریال
184,400,000 ریال
134,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
152,000,000 ریال
182,000,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
152,000,000 ریال
194,000,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Economy room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
155,600,000 ریال
201,200,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
158,000,000 ریال
201,200,000 ریال
134,000,000 ریال
105,000,000 ریال
ECONOMY
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
159,200,000 ریال
194,000,000 ریال
134,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
164,000,000 ریال
194,000,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
164,000,000 ریال
218,000,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
164,000,000 ریال
218,000,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
165,200,000 ریال
218,000,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
165,200,000 ریال
218,000,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
166,400,000 ریال
222,800,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
168,800,000 ریال
213,200,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
168,800,000 ریال
225,200,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
GNG
standard
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
171,200,000 ریال
23,000,000 ریال
134,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Luxury room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
172,400,000 ریال
234,800,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
ECO ROOM
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
176,000,000 ریال
210,800,000 ریال
170,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
176,000,000 ریال
218,000,000 ریال
134,000,000 ریال
105,000,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
176,000,000 ریال
218,000,000 ریال
146,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
176,000,000 ریال
242,000,000 ریال
-
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
176,000,000 ریال
242,000,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
179,600,000 ریال
237,200,000 ریال
182,000,000 ریال
105,000,000 ریال
KMM
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
179,600,000 ریال
249,200,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
179,600,000 ریال
249,200,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
182,000,000 ریال
254,000,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
182,000,000 ریال
254,000,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
188,000,000 ریال
234,800,000 ریال
170,000,000 ریال
105,000,000 ریال
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
188,000,000 ریال
242,000,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
STANDARD
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
188,000,000 ریال
249,200,000 ریال
158,000,000 ریال
105,000,000 ریال
standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
200,000,000 ریال
290,000,000 ریال
182,000,000 ریال
105,000,000 ریال
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
206,000,000 ریال
302,000,000 ریال
194,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
218,000,000 ریال
326,000,000 ریال
206,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
227,600,000 ریال
321,200,000 ریال
222,800,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
230,000,000 ریال
338,000,000 ریال
-
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
242,000,000 ریال
326,000,000 ریال
194,000,000 ریال
105,000,000 ریال
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
242,000,000 ریال
338,000,000 ریال
194,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
272,000,000 ریال
434,000,000 ریال
206,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
278,000,000 ریال
374,000,000 ریال
218,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
302,000,000 ریال
494,000,000 ریال
278,000,000 ریال
105,000,000 ریال
STANDARD
HB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
302,000,000 ریال
494,000,000 ریال
278,000,000 ریال
105,000,000 ریال
Standard Room
BB
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
316,400,000 ریال
498,800,000 ریال
278,800,000 ریال
105,000,000 ریال

مدارک مورد نیاز

    پاسپورت

اطلاعات سفر


قوانین و مقررات تور

پرداخت 70% از مبلغ تور در زمان ثبت نام ضروری است.

نظرات
ثبت نظر